Vinner Wikimediapriset

English below.

På Wikipediadagen idag hade jag den stora äran att ta emot Wikimediapriset 2021.

Jag är såklart oerhört hedrad över detta och över denna fina motivering:

För hans stora engagemang i Wikimediaprojekten och att han outtröttligt verkar för fri information i allmänhet och fri kunskap i synnerhet.

Mattias Blomgren, ordförande i Wikimedia Sverige

Jag vill tacka till alla som nominerade och röstade på mig och till styrelsen för det här fina priset, som är det finaste priset jag någonsin vunnit.

Till det vill jag dock säga att jag inte alls är outtröttlig eller någon supermänniska och jag vill att alla användare av Wikipedia, ja eller alla som engagerar sig i något över huvud taget, är noga med att sätta gränser för sig själv. Med en sund inställning till vad man än gör kan man hålla på mycket längre, men om man gapar efter mycket, ja ni vet.

Mitt förhållningssätt till detta är en tillämpning av ett Venn-diagram som ofta brukar användas i aktivistkretsar. Det utgår från tre frågor:

  • Vad tycker du är roligt?
  • Vad behöver göras?
  • Vad är du bra på?

De här frågorna använder jag för att finna en balans i det jag gör. Och den andra frågan, skulle kunna tolkas vara “Vad behöver Wikimedia?” men jag tolkar den lite vidare i vad jag tycker behöver göras för att Wikimedia ska bli mer relevant i samhället. Det hjälper mig att finna en större mening.

Frågorna är ordnade efter vilken betydelse de har för mig. Det betyder att ha roligt är det som är viktigast för mig för att arbeta på ett hållbart sätt. Tillsammans hjälper de här frågorna till med att prioritera bort saker.

Med det sagt så vill jag uppmuntra alla att hitta sitt engagemang och sitt tempo så att vi kan fortsätta bygga på och underhålla Wikimediaprojekten för överskådlig framtid.

Slutligen vill jag tacka mina medkreatörer, Magnus Olsson, som jag gör Wikipediapodden med, och Albin Larsson som jag gör Wikidata Live editing och Govdirectory med. Tack för att allt kul vi lyckas hitta på!

Winning the Swedish Wikimedia prize

On the Wikipedia day today I had the great honor of receiving the Swedish Wikimedia prize of 2021.

I am obviously very honored by this and for this beautiful motivation:

For his huge commitment to the Wikimedia projects and that he is indefatigable acting for free information in general and free knowledge in particular.

Mattias Blomgren, chairman of Wikimedia Sverige

I want to thank everyone who nominated and voted for me and the board of Wikimedia Sverige for this prestigious award, it is the highest ranking prize I have ever been awarded.

To that I want to note that I am not really indefatigable or a super human and wants all users of Wikipedia, or even everybody that engage in anything at all, to be clear to make boundaries for yourself. With a healthy attitude to whatever you do you can keep at it for a long time, but if you try to bite off more than you can chew, yeah, you know.

My approach to this is to use a Venn diagram that is common among activists. It starts with three questions:

  • What do you enjoy doing?
  • What is needed?
  • What are you good at?

I use these questions to find a balance in what I do. And the second question, which could be interpreted as “What does Wikimedia need?” but I go a bit further and think about what I believe needs to be done to make Wikimedia more relevant in the society. It helps me find more meaning.

The questions are also ordered in the way I care about them. That means that having fun is most important for keeping my activities sustainable. Together, these questions helps prioritize what not to do.

That being said, I want to encourage everyone to find your own way to be involved and your own tempo so that we can keep on building and maintaining the Wikimedia projects for the foreseeable future.

Finally, I want to thank my co-creators, Magnus Olsson, with whom I do Wikipediapodden, and Albin Larsson with whom I do Wikidata Live editing and Govdirectory. Thanks for all the fun times!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *